આ બ્લોગ પર તમને વિજ્ઞાન વિષયને લગતી ઘણી એવી માહિતી મળી રહેશે,જે આપને ચોક્કસથી ઉપયોગી થશે. તેમાં એક અનોખા અંદાજમાં વિજ્ઞાન વિષયને ગુજરાતી ભાષામાં રજુ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં બાળકોને ગમે તેવા જ્ઞાન સાથે સચોટ માહિતી આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
ઈલોલ ગૃપ સહકારી મંડળી હાઈસ્કુલ,ઈલોલ અને રસુલબેન અમદાભાઈ પટેલ

ccc exam gujarati font

How to type in gujarati language using simple keyboard – for ex. to type my name “Mayur Macwan” I would simply type “mayur mekvaan” to show “મયુર મેક્વાન” .

Having done this few times already, i still have to Google around to find the source fonts when I want to do it again after a while.

So thought of putting it up here for my own reference and may help others too.’  1. check the table, find the language of your preference and the operating system  selectfontsscreen
  2. it will download a zip file with the name GujaratiIndicInput2_64-bit.zip
  3. once the download is done, double click to open the zip file, extract it and open the extracted folder
  4. extracted folder will have two files. double click on the file that says “setup”
  5. it will run the application to install the fonts
  6. based on my current system (win 8), it automatically installed and i saw ENG on the right bottom corner of the screen labguage
  7. if you dont see it, then go to control panel>language preference and you can set it from there.
  8. once you see ENG here, click on it and it will show the option to switch to the indic language you chose in the step 1 choselanguage

select the language and you are ready to go.

happy typing! Who should use Indic Input 2?
Users working with latest operating systems should use Indic Input 2. It is suitable for –
• 32-bit version of Windows Vista or Windows 7 or Windows Server 2008
• 64-bit version of Windows XP or Windows Vista or Windows 7 or Windows Server 2003 or Windows Server 2008
Language
Vista/Windows-7 32 Bit

Vista/Windows-7 64 Bit 
Help
Assamese
Bengali
Gujarati
Hindi
Kannada
Malayalam
Marathi
Nepali
Oriya
Punjabi
Tamil
Telugu