આ બ્લોગ પર તમને વિજ્ઞાન વિષયને લગતી ઘણી એવી માહિતી મળી રહેશે,જે આપને ચોક્કસથી ઉપયોગી થશે. તેમાં એક અનોખા અંદાજમાં વિજ્ઞાન વિષયને ગુજરાતી ભાષામાં રજુ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં બાળકોને ગમે તેવા જ્ઞાન સાથે સચોટ માહિતી આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
ઈલોલ ગૃપ સહકારી મંડળી હાઈસ્કુલ,ઈલોલ અને રસુલબેન અમદાભાઈ પટેલ

RP TALIM

01 G UNDERSTANDIGN 'THE CHILD'                                                                              {download}03 G LEARNING AND PEDAGOGY - MODERN THEORIES AND PRACTICES          {download}

04 G TEACHING SKILLS AND STRATEGIES                                                                  {download}

05 G ENGLISH LANGUAGE SKILLS                                                                                 {download}

06 G RULES OF WRITING                                                                                                  {download}

07 G TECHNOLOGY IN EDUCATION                                                                              {download}

08 G PROJECT BASED LEARNING WITH SUBJECT INTEGRATION                            {download}

09 G LIFE SKILLS                                                                                                                {download}

10 G TEST STRATEGIES AND STUDY SKILLS                                                                {download}
                                                             

                                                                      Fonts   {download}