આ બ્લોગ પર તમને વિજ્ઞાન વિષયને લગતી ઘણી એવી માહિતી મળી રહેશે,જે આપને ચોક્કસથી ઉપયોગી થશે. તેમાં એક અનોખા અંદાજમાં વિજ્ઞાન વિષયને ગુજરાતી ભાષામાં રજુ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં બાળકોને ગમે તેવા જ્ઞાન સાથે સચોટ માહિતી આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
ઈલોલ ગૃપ સહકારી મંડળી હાઈસ્કુલ,ઈલોલ અને રસુલબેન અમદાભાઈ પટેલ

WEBSITE


વિજ્ઞાનને લગતી વેબસાઈટની યાદી
શૈક્ષણિક વેબસાઈટની યાદી
www.egurucool.com
www.schoolcircle.com
www.netvarsity.com
www.onlinevarsity.com
www.shiksha.com
www.buckleyourshoe.com
www.freeskills.com
www.smartforce.com/smb
www.examsonline.com
www.competitionmaster.com
www.mastertutor.com
www.zeelearn.com
www.netprotraining.com
www.careerlauncher.com
www.classteacher.com
www.gurukulonline.com
www.iln.net
www.esaras.com
www.lycoszone.com
www.pinkmonkey.com
www.schoolsofcalcutta.com
www.entranceguru.com
www.pentafour.com
www.Qsupport.com
www.intelsyseducation.com
www.niit.com
www.aptech.com
www.institute.net
www.indiaedu.com
www.educationbangalore.com
www.upsc.gov.in
www.ed.gov
www.educationworld.com
www.nativechild.com
www.educationtimes.com
www.chemketaonline.com
www.getsmartonline.com
www.fastboot.scom
www.batchmates.com
www.fluentzy.com
www.15-21.com
www.teenfunda.com
www.sparkinglearning.com
www.zipahead.com
www.wiltiky.com
www.bostonci.com
www.sophiaopp.org
www.mindzones.com
www.kaplancollege.com
www.tutor4computer.com
www.talentduniya.com
www.worlduonline.com
www.englishpractice.com
www.barkeley.edu
www.utexas.edu
www.mit.edu
www.umich.edu
www.uiuc.edu
www..upenn.edu
www.wisc.edu
www.harvard.edu
www.cornell.edu
www.unc.edu
www.education-world.com
www.novell.com
www.gnacademy.org
www.shawguides.com
www.ias.org
www.apple.com
www.classroom.net
www.allindia.com
www.funbrain.com
www.petersons.com
www.educationplanet.com
www.discoveryschool.com
www.eduplace.com.com
www.free-ed.net