આ બ્લોગ પર તમને વિજ્ઞાન વિષયને લગતી ઘણી એવી માહિતી મળી રહેશે,જે આપને ચોક્કસથી ઉપયોગી થશે. તેમાં એક અનોખા અંદાજમાં વિજ્ઞાન વિષયને ગુજરાતી ભાષામાં રજુ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં બાળકોને ગમે તેવા જ્ઞાન સાથે સચોટ માહિતી આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
ઈલોલ ગૃપ સહકારી મંડળી હાઈસ્કુલ,ઈલોલ અને રસુલબેન અમદાભાઈ પટેલ

તત્વસુચિ

ક્રમ
તત્વનુ નામ
સંજ્ઞા
ક્રમ
તત્વનુ નામ
સંજ્ઞા
1
હાઇડ્રોજન
H
57
લેન્થેનમ
La
2
હિલિયમ
He
58
સેરીયમ
Ce
3
લિથિયમ
Li
59
પ્રેસિયોડાયમિયમ
Pr
4
બેરેલિયમ
Be
60
નીડિયમ
Nd
5
બોરોન
B
61
પ્રોમિથિયમ
Pm
6
કાર્બન
C
62
સમેરિયમ 
Sm
7
નાઇટ્રોજન
N
63
યુરોપિયન
Eu
8
ઑક્સિજન
O
64
ગેડોલિનિયમ
Gd
9
ફ્લોરીન
F
65
ટર્બિયમ
Tb
10
નિયોન
Ne
66
ડિસ્પ્રોસિયમ
Dy
11
સોડિયમ
Na
67
હોલ્મિયમ
Ho
12
મેગ્નેશિયમ
Mg
68
અર્બિયમ
Er
13
એલ્યુમીનીયમ
Al
69
થુલિયમ
Tm
14
સિલિકોન
Si
70
ઇટરબિયમ
Yb
15
ફોસ્ફરસ
P
71
લ્યુટેશિયમ
Lu
16
સલ્ફર
S
72
હાફનિયમ
Hf
17
ક્લોરીન
Cl
73
ટેમ્ટેલમ
Ta
18
આર્ગોન
Ar
74
ટંગસ્ટન
W
19
પોટેશિયમ
K
75
રેનિયમ
Re
20
કેલ્શિયમ
Ca
76
ઑસ્મિયમ
Os
21
સ્કેન્ડિયમ
Sc
77
ઇરિડિયમ
Ir
22
ટાઇટેનિયમ
Ti
78
પ્લેટિનમ
Pt
23
વેનેડિયમ
V
79
એરમ
Au
24
ક્રોમિયમ
Cr
80
મર્ક્યુરી
Hg
25
મેંગેનીઝ
Mn
81
થેલિયમ
Tl
26
આયર્ન
Fe
82
લેડ
Pb
27
કોબાલ્ટ
Co
83
બિસ્મથ
Bi
28
નિકલ
Ni
84
પોલોનિયમ
Po
29
કોપર
Cu
85
એસ્ટેટાઇન
At
30
ઝિંક
Zn
86
રેડોન
Rn
31
ગેલિયમ
Ga
87
ફ્રાંસિયમ
Fr
32
જર્મેનિયમ
Ge
88
રેડિયમ
Ra
33
સોમલ
As
89
એક્ટિનિયમ
Ac
34
સેલેનિયમ
Se
90
થોરિયમ
Th
35
બ્રોમીન
Br
91
પ્રોટેક્ટિનિયમ
Pa
36
ક્રિપ્ટોન
Kr
92
યુરેનિયમ
U
37
રુબિડિયમ
Rb
93
નેપ્ચુનિયમ
Np
38
સ્ટ્રોન્શિયમ
Sr
94
પ્લુટોનિયમ
Pu
39
ઇટ્રિયમ
Y
95
અમેરિસિયમ
Am
40
ઝિર્કોનિયમ
Zr
96
ક્યુરિયમ
Cm
41
નોઈબિયમ
Nb
97
બર્કેલિયમ
Bk
42
મોલિબ્ડેનમ
Mo
98
કેલિફોર્નિયમ
Cf
43
ટેક્નેશિયમ
Tc
99
આઇન્સ્ટીનીયમ
Es
44
રુથેનિયમ
Ru
100
ફર્મિયમ
Fm
45
રોડિયમ
Rh
101
મેડેલિવિયમ
Md
46
પેલેડિયમ
Pd
102
નોબલિયમ
No
47
સિલ્વર
Ag
103
લોરેન્શિયમ
Lr
48
કેડમિયમ
Cd
104
રુધર્ફોડિયમ
Rf
49
ઇન્ડિયમ
In
105
 ડુબ્નિયમ
Db
50
કલાઇ
Sn
106
સિબોર્ગીયમ
Sg
51
એન્ટીમની
Sb
107
નિલ્સ બોરિયમ
Bh
52
ટેલુરિયમ
Te
108
હેસિયમ
Hs
53
આયોડિન
I
109
મિપ્નેરિયમ
Mt
54
ઝેનોન
Xe
110
ડર્મેસ્ટેડિટિયમ
Ds
55
સીસિયમ
Cs
111
રીન્ટજેનિયમ
Rg
56
બેરિયમ
Ba